Curtea Supremă de Justiţie

D I S P O Z I Ţ I E

(modificată prin dispoziţia nr. 59 din 23.07.2012)

Nr. 68 din 11.07.2011                                                                                  m. Chişinău

Cu privire la accesul în sediile

Curţii Supreme de Justiţie

Potrivit art. 116 din Constituţia Republicii Moldova, judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibilii.

Imparţialitatea judecătorilor este consfinţită şi în art. 19 din Codul de procedură penală, art. 26 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, principiu, care, în temeiul art. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, asigură dreptul la un proces echitabil.

Imparţialitatea, ca principiu ce guvernează judecata echitabilă, presupune excluderea oricăror aparenţe care duc la diminuarea încrederii pe care trebuie să o inspire judecătorul în rândul justiţiabililor şi întregii societăţi.

Prin Hotărârea nr. 351/14 din 15.11.2007, Consiliul Superior al Magistraturii a interzis accesul părţilor şi al reprezentanţilor acestora în birourile judecătorilor. Consiliul a mai constatat că accesul părţilor şi al reprezentanţilor lor în birourile judecătorului se consideră o încălcare a normelor de etică profesională a judecătorului, constituind o abatere disciplinară.

Luând în consideraţie cele expuse şi conducându-mă de prevederile art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,

D I S P U N:

  1. Accesul în sediile şi pe teritoriul aferent Curţii Supreme de Justiţie (în continuare – accesul) este reglementat în exclusivitate prin prezenta dispoziţie şi poate fi modificat, în cazuri de excepţie, doar la indicaţia expresă a Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, a preşedinţilor de colegii şi a şefului Aparatului Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie.
  2. Accesul fără legitimare este permis doar judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie şi membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.
  3. Accesul angajaţilor Curţii Supreme de Justiţie este permis doar la prezentarea legitimaţiilor de serviciu sau a permiselor temporare.
  4. Accesul judecătorilor şi altor funcţionari din curţile de apel şi judecătorii este permis doar pentru chestiuni de serviciu şi la prezentarea legitimaţiilor de serviciu.
  5. Accesul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi al funcţionarilor publici din instituţii extrajudiciare este permis doar în cadrul întrevederilor oficiale, la prezentarea legitimaţiilor de serviciu şi cu însoţirea funcţionarului responsabil din Secţia protocol şi relaţii externe.
  6. Accesul participanţilor la proces şi al altor persoane străine în birourile de serviciu ale judecătorilor şi personalului instituţiei, cu excepţia sălilor de judecată şi de audienţă, este strict interzis.
  7. Participanţii la proces şi alte persoane interesate de desfăşurarea şedinţelor judiciare, inclusiv mass-media, au acces doar în sălile de judecată, în sălile de audienţă şi în sala de şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii.
  8. În cazul vizitelor efectuate de delegaţii sau de grupuri de lucru, accesul este permis în baza listelor de persoane, coordonate în prealabil cu administraţia Curţii Supreme de Justiţie, şi cu însoţirea funcţionarului responsabil din Secţia protocol şi relaţii internaţ
  9. În zilele de odihnă şi de sărbătoare, accesul se permite doar judecătorilor, iar celorlalţi angajaţi – doar cu permisiunea preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de colegii. Accesul persoanelor străine este interzis în zilele de odihnă sau de sărbătoare.

10.Se interzice accesul persoanelor înarmate sau care deţin asupra sa obiecte sau substanţe care pot crea pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanei sau ordinea publică.

11.Accesul tuturor persoanelor, cu excepţia judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie şi a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, se permite doar după verificarea lor prin detectorul de metale. Este interzis accesul persoanelor în cazul în care detectorul de metale semnalează deţinerea unor obiecte care pot crea pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanei sau ordinea publică, precum şi a persoanelor care refuză să prezinte obiectele semnalate de detectorul de metale ori refuză să le predea unităţii de pază.

(Punctul 11 modificat prin dispoziţia nr. 50 din 23.07.2012)

12.Accesul tuturor persoanelor, indiferent de statut şi rangul funcţiei deţinute, cu excepţia angajaţilor Curţii Supreme de Justiţie şi a persoanelor care vizitează sălile de judecată, de audienţă sau sala de şedinţă a Consiliului Superior al Magistraturii, urmează a fi consemnat obligatoriu în registrul de evidenţă al unităţii de pază. Unitatea de pază va consemna în registrul de evidenţă numele şi prenumele vizitatorului, funcţia lui, scopul vizitei, persoana vizitată, ora intrării şi ora plecării din sediul Curţii Supreme de Justiţie.

13.Accesul pentru parcarea mijloacelor de transport se permite numai pentru transportul de deservire a instituţiei şi al personalului Curţii Supreme de Justiţie.

14.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama preşedinţilor de colegii şi şefului Aparatului Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie.

15.Încălcarea prevederilor prezentei dispoziţii constituie abatere disciplinară gravă.

16.Prevederile prezentei dispoziţii nu pot fi interpretate şi aplicate în scopul limitării abuzive a accesului persoanelor la informaţii sau a altor drepturi legale. Unitatea de pază va informa de urgenţă şeful Aparatului Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie despre toate incidentele aferente accesului în sediile Curţii Supreme de Justiţie, pe care le va investiga şi le va raporta Preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie.

17.Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţa angajaţilor Curţii Supreme de Justiţie şi angajaţilor ÎS „Servicii Pază” contra semnătură şi va fi publicată pe site-ul www.csj.md şi afişată pe panourile informative din sediile Curţii Supreme de Justiţie.

18.Ordinul nr.46 din 12.05.2009 cu privire la accesul în sediile Curţii Supreme de Justiţie se abrogă.

Preşedinte-interimar al

Curţii Supreme de Justiţie                                                           Raisa Botezatu

 

Dispoziie cu privire la accesul în sediile CSJ.doc